Įspėjame: neatsakingas lošimas gali tapti priklausomybės nuo azartinių lošimų priežastimi daugiau

Teksaso pokeris

Teksaso Pokeris yra kortų lošimas, kurio tikslas iš septynių kortų surinkti penkių kortų derinį, kurio vertė yra didesnė nei krupjė kortų derinio vertė. Laimėjimo dydis priklauso nuo statomos sumos ir surinktam kortų deriniui iš anksto priskirto laimėjimo koeficiento.

Teksaso Pokerio lošime naudojami vertiniai žetonai ir spalvoti žetonai kurių nustatyta vertė yra 0,01 EUR

Lošiama viena kortų malka.

Kortos pagal rangą nuo aukščiausios iki žemiausios išsidėsčiusios taip: karalius, dama, valetas, dešimtakė, devynakė, aštuonakė, septynakė, šešakė, penkakė, keturakė, triakė, dviakė. Tūzas gali būti laikomas aukščiausia arba žemiausia korta. Kortų rūšis kortų rangui reikšmės neturi.

Lošime gali dalyvauti nuo vieno iki šešių lošėjų. Lošėjai lošia prieš krupjė.

Krupjė paskelbia: „Prašome statyti“. Lošimą galima pradėti, kai bent vienas lošėjas stato pradinį statymą ANTE laukelyje. Vienas lošėjas vienu metu gali lošti viename laukelyje.

Jei lošiamas papildomas laimėjimas (B), turi būti padėtas ir papildomas statymas (B) papildomo statymo (B) laukelyje. Papildomieji statymai (B) gali būti statomi tik tada, kai lošėjas yra pastatęs pradinį statymą laukelyje ANTE.

Kai atlikti visi statymai krupjė pradeda dalinti lošėjams po vieną kortą (lošiant su kortų dalinimo aparatu, iškart po 2 kortas). Kiekvienas lošėjas gauna po dvi užverstas kortas; krupjė taip pat gauna dvi užverstas kortas.

Krupjė stalo viduryje padeda tris atverstas kortas, kurios vadinamos „pirkimo“ kortomis.

Lošėjas, matydamas savo dvi gautas ir tris stalo viduryje atverstas kortas sprendžia, ar dalyvauti lošime toliau.

Jei lošėjas turi papildomo statymo (B) derinį, kuris susideda iš dviejų padalintų pirmų kortų ir trijų atverstų kortų stalo viduryje, krupjė išmoka papildomą laimėjimą (B) ir grąžina lošėjui papildomą statymą (B). Visais kitais atvejais papildomas statymas (B) negrąžinamas. Papildomo statymo (B) deriniui sudaryti turi dalyvauti mažiausiai dvi lošėjo turimos kortos (išimtis: derinio „Trys vienodos“ („Three of Kind“) atveju turi dalyvauti bent viena lošėjo turima korta).

Papildomas laimėjimas (B) išmokamas santykiu:

Kombinacija Koeficientas
Trys vienodos (Three of Kind) 1:10
Eilė (Straight) 1:15
Rūšis (Flush) 1:25
Pilnas namas (Full House) 1:75
Keturios vienodos (Four of a Kind) 1:250
Rūšis iš eilės (Straight Flush) 1:500
Karališka rūšis (Royal Flush) 1:1000

Papildomo statymo (B) dydis gali būti nuo 0.5 EUR iki 10 EUR.

Jei lošėjas nutaria pasitraukti iš lošimo, jis praranda pradinį statymą (ANTE).

Jei lošėjas nutaria toliau dalyvauti lošime, jis turi laukelyje BET atlikti statymą (atsakymą), lygų dvigubam pradiniam statymui (ANTE).

Kai visi statymai atlikti, krupjė iš kortų malkos verčia dar dvi kortas, padeda stalo viduryje ir atverčia savo užverstas dvi kortas.

Lošėjų tikslas - iš turimų dviejų ir atverstų penkių kortų sudaryti kuo aukštesnį penkių kortų pokerio derinį, nuo kurio ir priklausys išlošta suma.

Galimi tokie kortų deriniai (nuo aukščiausio iki žemiausio):

Kombinacija Aprašymas
Karališka rūšis (Royal flush) - tos pačios rūšies tūzas, karalius, dama, valetas, dešimtakė;
Rūšis iš eilės (Straight flush) - penkios tos pačios rūšies kortos iš eilės. Tūzas skaičiuojamas tik kaip žemiausia korta derinyje;
Keturios vienodos (Four of a kind) - keturios tos pačios vertės kortos (pvz,. keturios septynakės ir bet kokia viena korta);
Pilnas namas (Full house) - trys tos pačios vertės kortos ir pora (pvz., trys šešakės ir du valetai);
Rūšis (Flush) - penkios tos pačios rūšies kortos. Į jų eiliškumą neatsižvelgiama;
Eilė (Straight) - penkios iš eilės einančių skirtingų rūšių kortos (pvz.; penkakė, šešakė, septynakė, aštuonakė, devynakė). Tūzas gali būti skaičiuojamas kaip žemiausia arba aukščiausia korta derinyje;
Trys vienodos (Three of kind) - trys tos pačios vertės kortos ( pvz., trys damos ir bet kokios dvi kortos);
Dvi poros (Two pairs) - kombinacija, kurią sudaro dvi tos pačios vertės dvi skirtingos kortų poros (pvz., dvi damos ir dvi dešimtakės ir bet kokia viena korta);
Viena pora (One pair) - dvi tos pačios vertės kortos (pvz.; du valetai ir bet kokios trys kortos);

Teksaso Pokerio lošimas tęsiamas tik tuo atveju, jei krupjė turimų kortų derinio vertė ne mažesnė kaip dviejų ketvertų kortų derinys.

Jeigu krupjė dviejų ketvertų ar didesnio derinio neturi, jis paskelbia: „Lošimo nėra“ ir patikrinus lošėjo turimas kortas lošėjams išmoka laimėjimą: statymas BET laukelyje neišmokamas (grąžinamas lošėjui), o pradinis statymas laukelyje ANTE išmokamas santykiu:

Kombinacija Koeficientas
už vieną porą (One pair) 1:1
už dvi poras (Two pairs) 1:1
už tris vienodas (Three of a kind) 1:1
už eilę (Straight) 1:1
už rūšį (Flush) 2:1
už pilną namą (Full house) 3:1
už keturias vienodas (Four of a kind) 10:1
už rūšį iš eilės (Straight flush) 20:1
už karališką rūšį (Royal flush) 50:1

Laimėjusiems lošėjams išmokėjus laimėjimus grąžinami ir jų statymai.

Jeigu lošimas tęsiamas ir lošėjai turi didesnės vertės kortų derinius negu krupjė, jie laimi ir jiems išmokami laimėjimai. Statymas BET laukelyje išmokamas santykiu 1:1, o pradinis statymas laukelyje ANTE santykiu:

Kombinacija Koeficientas
už vieną porą (One pair) 1:1
už dvi poras (Two pairs) 1:1
už tris vienodas (Three of a kind) 1:1
už eilę (Straight) 1:1
už rūšį (Flush) 2:1
už pilną namą (Full house) 3:1
už keturias vienodas (Four of a kind) 10:1
už rūšį iš eilės (Straight flush) 20:1
už karališką rūšį (Royal flush) 50:1

Laimėjusiems lošėjams išmokėjus laimėjimus grąžinami ir jų statymai. Jeigu lošėjai turi mažesnės vertės kortų derinį negu krupjė, jų statymai ANTE ir BET laukeliuose pralaimi ir yra nuimami. Jeigu lošėjas nenori, kad būtų atverstos jo kortos, jis jas pastumia arba parodo gestą ranka, tuomet kortos yra netikrinamos ir visi statymai pralaimi. Jeigu lošėjų kortų deriniai yra tokie pat, kaip krupjė, laimi tas kortų derinys, kurį sudaro aukštesnio rango kortos arba yra aukštesnė į derinį nepatenkanti korta.

Žaidimo vietos
Vilnius Akropolis
Vilnius Antakalnis
Vilnius Šeškinė
Kaunas Akropolis
Klaipėda
Šiauliai
Atgal į pokerį