Įspėjame: neatsakingas lošimas gali tapti priklausomybės nuo azartinių lošimų priežastimi daugiau

Septynių kortų pokeris

Septynių kortų Pokeris yra kortų lošimas, kurio tikslas surinkti penkių kortų derinį, kurio vertė didesnė, nei krupjė kortų derinio vertė. Laimėjimo dydis priklauso nuo statomos sumos ir surinktam kortų deriniui iš anksto priskirto laimėjimo koeficiento. Septynių kortų Pokerio lošime naudojami vertiniai žetonai ir spalvoti žetonai, kurių nustatyta vertė yra 0,01 EUR.

Lošiama viena kortų malka.

Kortos pagal rangą nuo aukščiausios iki žemiausios išsidėsčiusios taip: karalius, dama, valetas, dešimtakė, devynakė, aštuonakė, septynakė, šešakė, penkakė, keturakė, triakė, dviakė. Tūzas gali būti laikomas aukščiausia arba žemiausia korta. Kortų rūšis kortų rangui reikšmės neturi.

Pokerio lošime gali dalyvauti nuo vieno iki šešių lošėjų.

Lošėjai lošia prieš krupjė.

Krupjė paskelbia: „Prašome statyti“. Lošimą galima pradėti, kai bent vienas lošėjas stato pradinį statymą ANTE laukelyje. Vienas lošėjas vienu metu gali lošti viename laukelyje.

Prieš dalinant kortas, lošėjai gali statyti papildomąjį statymą pokerio kaupiamojo fondo laukelyje (B). Statymo dydis – nuo 0.5 iki 5 EUR. Pokerio kaupiamojo fondo papildomieji statymai (B) gali būti statomi tik tada, kai lošėjas yra pastatęs pradinį statymą laukelyje ANTE.

Krupjė pradeda dalyti lošėjams po vieną kortą (lošiant su dalinimo aparatu, po penkias kortas). Kiekvienas lošėjas gauna po penkias užverstas kortas, krupjė – keturias užverstas ir vieną atverstą kortą. Jei dalinant kortas krupjė netyčia atverčia daugiau nei vieną kortą iš savo penkių kortų, lošimas anuliuojamas ir kortos dalinamos iš naujo.

Gavę kortas, lošėjai pažiūri ir įvertina savo turimų kortų derinius. Galimi tokie kortų deriniai (nuo aukščiausio iki žemiausio):

Kombinacija Aprašymas
Karališka rūšis (Royal flush) - tos pačios rūšies tūzas, karalius, dama, valetas, dešimtakė;
Rūšis iš eilės (Straight flush) - penkios tos pačios rūšies kortos iš eilės. Tūzas skaičiuojamas tik kaip žemiausia korta derinyje;
Keturios vienodos (Four of a kind) - keturios tos pačios vertės kortos (pvz,. keturios septynakės ir bet kokia viena korta);
Pilnas namas (Full house) - trys tos pačios vertės kortos ir pora (pvz., trys šešakės ir du valetai);
Rūšis (Flush) - penkios tos pačios rūšies kortos. Į jų eiliškumą neatsižvelgiama;
Eilė (Straight) - penkios iš eilės einančių skirtingų rūšių kortos (pvz.; penkakė, šešakė, septynakė, aštuonakė, devynakė). Tūzas gali būti skaičiuojamas kaip žemiausia arba aukščiausia korta derinyje;
Trys vienodos ( Three of kind) - trys tos pačios vertės kortos ( pvz., trys damos ir bet kokios dvi kortos);
Dvi poros (Two pairs) - kombinacija, kurią sudaro dvi tos pačios vertės dvi skirtingos kortų poros (pvz., dvi damos ir dvi dešimtakės ir bet kokia viena korta);
Viena pora ( One pair) - dvi tos pačios vertės kortos (pvz.; du valetai ir bet kokios trys kortos);

Lošėjai, įvertinę savo turimas kortas, turi tokias tolimesnio lošimo galimybes:

  • pasitraukti ir nedalyvauti lošime. Šiuo atveju krupjė paima lošėjo pradinį statymą ir jo kortas;
  • tęsti lošimą ir statyti pagrindinį statymą laukelyje BET. Statymas turi būti dvigubai didesnis už pradinį statymą laukelyje ANTE;
  • pirkti vieną kortą. Šiuo atveju lošėjas papildomai stato pradinio statymo ANTE dydžio statymą.

Krupjė paima papildomą statymą ir padalija lošėjui šeštąją kortą. Lošėjas įvertina savo turimas kortas. Tolimesnio lošimo galimybės yra šios:

  • pasitraukti ir nedalyvauti lošime. Šiuo atveju krupjė paima lošėjo pradinį statymą laukelyje ANTE ir jo kortas;
  • tęsti lošimą ir statyti pagrindinį statymą laukelyje BET. Statymas turi būti dvigubai didesnis už pradinį statymą laukelyje ANTE. Šiuo atveju lošėjas privalo grąžinti krupjė bet kurią vieną kortą (pasiliekant sau penkias kortas);
  • pakeisti vieną kortą. Šiuo atveju lošėjas papildomai atlieka statymą ant kortos, kurią nori pakeisti. Statymo dydis yra toks pat, kaip ir pradinio statymo ANTE.

Lošėjams, atlikus pagrindinį statymą laukelyje BET krupjė atverčia savo kortas ir paskelbia jų derinį. „Lošimas yra“ tuo atveju, kai krupjė turi „Vienos poros“ (One pair) derinį (viena pora laikoma dvi vienodos vertės kortos), arba didesnės vertės kortų derinį.

Jei krupjė tokio derinio neturi, jis paskelbia: „Lošimo nėra“ ir išmoka lošėjams laimėjimą, lygų 1:1 ANTE laukelyje pastatytai sumai ir grąžina atliktus statymus.

Jeigu krupjė turi kortų derinius, jis pradeda lyginti savo ir lošėjų kortų derinius.

Jeigu lošėjai turi didesnės vertės kortų derinius negu krupjė, jie laimi ir jiems išmokami laimėjimai. Pradinis statymas ANTE laukelyje išmokamas santykiu 1:1, o pagrindinis statymas laukelyje BET tokiu santykiu:

Kombinacija Koeficientas
už vieną porą (One pair) 1:1
už dvi poras (Two pairs) 2:1
už tris vienodas (Three of a kind) 3:1
už eilę (Straight) 4:1
už rūšį (Flush) 5:1
už pilną namą (Full house) 7:1
už keturias vienodas (Four of a kind) 20:1
už rūšį iš eilės (Straight flush) 50:1
už karališką rūšį (Royal flush) 100:1

Laimėjusiems lošėjams išmokami laimėjimai ir gražinami jų statymai.

Jeigu lošėjai turi mažesnės vertės kortų derinį negu krupjė, jų statymai ANTE ir BET laukeliuose pralaimi ir yra nuimami. Jeigu lošėjas nenori, kad būtų atverstos jo kortos, jis jas pastumia arba parodo gestą ranka, tuomet kortos yra netikrinamos ir visi statymai pralaimi.

Jeigu lošėjų kortų deriniai yra tokie pat, kaip krupjė, laimi tas kortų derinys, kurį sudaro aukštesnio rango kortos arba yra aukštesnė į derinį nepatenkanti korta

Tuo atveju, kai derinio aukščiausios kortos ar į derinį nepatenkanti lošėjų ir krupjė korta yra vienodos skelbiamos lygiosios ir lošėjams grąžinami statymai.

Žaidimo vietos
Vilnius Akropolis
Vilnius Antakalnis
Vilnius Šeškinė
Kaunas Akropolis
Klaipėda
Šiauliai
Atgal į pokerį