Įspėjame: neatsakingas lošimas gali tapti priklausomybės nuo azartinių lošimų priežastimi daugiau

Rusiškas pokeris

Rusiškas Pokeris yra kortų lošimas, kurio tikslas yra surinkti penkių kortų derinį iš penkių arba šešių turimų kortų, kurio vertė yra didesnė nei krupjė kortų derinio vertė. Laimėjimo dydis priklauso nuo statomos sumos ir surinktam kortų deriniui iš anksto priskirto laimėjimo koeficiento.

Rusiško Pokerio lošime naudojami vertiniai žetonai ir spalvoti žetonai.

Lošiama viena kortų malka.

Kortos pagal rangą nuo aukščiausios iki žemiausios išsidėsto taip: karalius, dama, valetas, dešimtakė, devynakė, aštuonakė, septynakė, šešakė, penkakė, keturakė, triakė, dviakė. Tūzas gali būti laikomas aukščiausia arba žemiausia korta. Kortų rūšis kortų rangui reikšmės neturi.

Lošime gali dalyvauti nuo vieno iki šešių lošėjų. Lošėjai lošia prieš krupjė.

Krupjė paskelbia: „Prašome statyti“. Lošimą galima pradėti, kai bent vienas lošėjas stato pradinį statymą ANTE laukelyje. Vienas lošėjas vienu metu gali lošti viename laukelyje.

Prieš dalinant kortas, lošėjai gali statyti papildomą statymą pokerio kaupiamojo fondo laukelyje (B). Statymo dydis nuo 0.5 EUR iki 5 EUR. Pokerio kaupiamojo fondo papildomieji statymai (B) gali būti statomi tik tada, kai lošėjas yra pastatęs pradinį statymą laukelyje ANTE.

Krupjė pradeda dalinti lošėjams po vieną kortą (lošiant su kortų dalinimo aparatu, po penkias kortas). Kiekvienas lošėjas gauna po penkias užverstas kortas, o krupjė – keturias užverstas ir vieną atverstą kortą. Jei dalinant kortas krupjė netyčia atverčia daugiau nei vieną kortą iš savo penkių kortų, lošimas anuliuojamas ir kortos dalinamos iš naujo.

Gavę kortas, lošėjai pažiūri ir įvertina savo turimų kortų derinius. Galimi tokie kortų deriniai(nuo aukščiausio iki žemiausio):

Kombinacija Aprašymas
Karališka rūšis (Royal flush) - tos pačios rūšies tūzas, karalius, dama, valetas, dešimtakė;
Rūšis iš eilės (Straight flush) - penkios tos pačios rūšies kortos iš eilės. Tūzas skaičiuojamas tik kaip žemiausia korta derinyje;
Keturios vienodos (Four of a kind) - keturios tos pačios vertės kortos (pvz,. keturios septynakės ir bet kokia viena korta);
Pilnas namas (Full house) - trys tos pačios vertės kortos ir pora (pvz., trys šešakės ir du valetai);
Rūšis (Flush) - penkios tos pačios rūšies kortos. Į jų eiliškumą neatsižvelgiama;
Eilė (Straight) - penkios iš eilės einančių skirtingų rūšių kortos (pvz.; penkakė, šešakė, septynakė, aštuonakė, devynakė). Tūzas gali būti skaičiuojamas kaip žemiausia arba aukščiausia korta derinyje;
Trys vienodos ( Three of kind) - trys tos pačios vertės kortos ( pvz., trys damos ir bet kokios dvi kortos);
Dvi poros (Two pairs) - kombinacija, kurią sudaro dvi tos pačios vertės dvi skirtingos kortų poros (pvz., dvi damos ir dvi dešimtakės ir bet kokia viena korta);
Viena pora (One pair) - dvi tos pačios vertės kortos (pvz.; du valetai ir bet kokios trys kortos);
Tūzas ir karalius (Ace – King) - tūzas, karalius ir bet kokios trys kortos.

Lošėjai, įvertinę savo turimas kortas, turi tokias tolimesnio lošimo galimybes:

pasitraukti ir nedalyvauti lošime. Šiuo atveju krupjė paima lošėjo pradinį statymą ir jo kortas;

tęsti lošimą ir statyti pagrindinį statymą laukelyje BET. Statymas turi būti dvigubai didesnis už pradinį statymą laukelyje ANTE;

lošėjas gali nupirkti papildomą šeštą kortą už ANTE statymo dydžio statymą ir apsispręsti, ar tęsti lošimą su šešiomis kortomis, ar pasitraukti ir nedalyvauti lošime;

lošėjas gali pakeisti bet kurį kortų kiekį už ANTE statymo dydžio statymą. Šiuo atveju lošėjas papildomai stato statymą ant kortos (kortų), kurią (kurias) nori pakeisti. Krupjė paima atskirai atidėtą kortą (kortas) ir papildomą statymą. Po to padalija atlikusiems statymus lošėjams po vieną arba daugiau kortų. Kortų keitimas vyksta vieną kartą. Atlikęs kortų keitimą lošėjas apsisprendžia ar tęsti lošimą su pakeistomis kortomis ar pasitraukti ir nedalyvauti lošime. Lošėjas, pažiūrėjęs į kortas, apsisprendžia, ar atlikti statymą laukelyje BET, ar pasitraukti iš lošimo.

Lošėjas dėl tolimesnio lošimo eigos privalo apsispręsti per 3 minutes nuo to momento, kai krupjė pasidalija sau paskutinę kortą. Jei jis to neatlieka laiku, tai reiškia, kad jis atsisako tęsti lošimą ir praranda statymą ANTE laukelyje.

Lošėjams atlikusiems pagrindinį statymą laukelyje BET, krupjė atverčia savo kortas ir paskelbia jų derinį. „Lošimas yra“ tuo atveju, kai krupjė tarp savo kortų turi „Tūzą ir karalių“ arba didesnės vertės, kortų derinį.

Jeigu krupjė derinio „Tūzas- karalius“ arba didesnės vertės derinio neturi, jis paskelbia: „Lošimo nėra“ ir toliau:

  • pasiūlo lošėjams pirkti krupjė lošimą t.y. pakeisti aukščiausią krupjė kortą už papildomą ANTE statymo dydžio statymą.
  • lošėjams atsisakiusiems pirkti krupjė lošimą išmoka laimėjimą, lygų 1:1 ANTE laukelyje pastatytai sumai, o BET laukelyje statyti statymai grąžinami lošėjams.

Jeigu krupjė turi kortų derinius, pradeda lyginti savo ir lošėjų kortų derinius.

Jeigu lošėjai turi didesnės vertės kortų derinius negu krupjė, jie laimi ir jiems išmokamas tik pagrindinis statymas laukelyje BET santykiu:

Kombinacija Koeficientas
už tūzą ir karalių (Ace-King) 1:1
už vieną porą (One pair) 1:1
už dvi poras (Two pairs) 2:1
už tris vienodas (Three of a kind) 3:1
už eilę (Straight) 4:1
už rūšį (Flush) 5:1
už pilną namą (Full house) 7:1
už keturias vienodas (Four of a kind) 20:1
už rūšį iš eilės (Straight flush) 50:1
už karališką rūšį (Royal flush) 100:1

Laimėjusiems lošėjams išmokėjus laimėjimus grąžinami ir jų statymai.

Jeigu lošėjai turi mažesnės vertės kortų derinį negu krupjė, jų statymai ANTE ir BET laukeliuose pralaimi ir yra nuimami. Jeigu lošėjas nenori, kad būtų atverstos jo kortos, jis jas pastumia arba parodo gestą ranka, tuomet kortos yra netikrinamos ir visi statymai pralaimi.

Jeigu lošėjų kortų deriniai yra tokie pat, kaip krupjė, laimi tas kortų derinys, kurį sudaro aukštesnio rango kortos arba yra aukštesnė į derinį nepatenkanti korta.

Žaidimo vietos
Vilnius Akropolis
Vilnius Antakalnis
Vilnius Šeškinė
Kaunas Akropolis
Klaipėda
Šiauliai
Atgal į pokerį